Politiattester

Krav om politiattest i Bjerkvik Idrettsforening

Styret i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Bjerkvik Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettsforeningen som innbærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

Dette gjøres i samråd med Tone Rustad (nestleder i BIF)
e-post: merrust@online.no
telefon: 95 84 38 42

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Bjerkvik Idrettsforening har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på 1-2-3

1.Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Tone Rustad sender søknaden til politiet.
2.Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for (den sendes ikke til BIF)
3.Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Tone Rustad.
Bjerkvik Idrettsforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har framvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Med vennlig hilsen
Styret i Bjerkvik Idrettsforening